Modificare HG. nr. 571

Modificarea HG nr. 571/2016 – aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.628 din 16 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2 (1) Prin excepție de la prevederile art.1, nu se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu:
a) construcțiile cu caracter special aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, indiferent de emitentul autorizației de construire;
b) construcțiile nucleare și cele aferente părții clasice a centralei nucleare;
c) clădirile sau spațiile destinate fabricării, reparării și modernizării produselor de tehnică militară;
d) corturile de evenimente;
(2) Activitățile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute
la alin.(1) lit.a) – c) se realizează de autoritățile care gestionează domeniile respective, potrivit reglementărilor specifice.”
2. După articolul 3 se introduce un nou articol, art.31, cu următorul cuprins:
”Art.31 – Prezenta hotărâre utilizează expresii și termeni având semnificația prevăzută în reglementările tehnice de proiectare privind cerința de securitate la incendiu, precum și în Legea educației naționale nr.1/2011.”
3. La Anexa nr.1 punctul I, literele a) și c) se abrogă.
4. La Anexa nr.1 punctul I, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul
cuprins:
„i) cu funcțiuni mixte, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 1000 mp;”
5. La Anexa nr.1, partea introductivă a punctului II se modifică și va avea următorul cuprins:
„II. Clădiri sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinația de:”
6. La Anexa nr.1 punctul II, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) învățământ secundar, profesional, postliceal sau universitar, cu aria desfășurată mai mare de 600
mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;”
7. La Anexa nr.1 punctul II, după litera e) se introduc trei noi litere, lit. e1) – e3), cu următorul
cuprins:
„e1) educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;
e2) servicii sociale cu cazare pentru supraveghere, îngrijire sau adăpostire a copiilor, cu suprafața
desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;
e3) servicii sociale cu cazare pentru supraveghere, îngrijire sau adăpostire a bătrânilor și a persoanelor
cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu mai mult de 50 locuri, indiferent de suprafața desfășurată;”
8. La Anexa nr.1 punctul II, după litera f) se introduce o nouă literă, lit.f1), cu următorul cuprins:
„f1) spații comerciale din stațiile de metrou;”
9. La Anexa nr.1 punctul II, literele j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„j) primire turistică, cu mai mult de 10 camere sau 50 paturi, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluriapartament,
moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, apartamente și camere de închiriat, pensiuni turistice urbane și rurale, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora;
k) producție și/sau depozitare, închise, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă
spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp.”
10. La Anexa nr.1, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:
„III. Clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane amenajate la subsolul, demisolul,
în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 100
mp;”
11. La Anexa nr.1 punctul IV, literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru
vehicule (GNCV), amplasate în spații publice;
(…)
d) instalații de stingere, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente, care sunt
autorizate pentru cerința de securitate la incendiu, ce intră sub incidența prezentei hotărâri.”
12. La Anexa nr.1, după punctul V se introduce un nou punct, pct.VI, cu următorul cuprins:
„VI. Încăperi sau grupuri de încăperi, încadrate ca săli aglomerate și căile de evacuare aferente,
indiferent de aria construită ori destinație.”
13. La Anexa nr.2 punctul I, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) sisteme montate în spații publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu
capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în stații mixte;”
b) stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spații publice;”

Sursa: http://isubif.ro/local/proiect-modificare-hg-5712016/

 

Comentariile sunt închise pentru Modificarea HG nr. 571/2016 – aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu